Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (1 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:37:22 BST by Diana, 5595 views

 

 

Bendratis

Vertimas

Esamsis laikas

Preteritas

Perfektas

Å anta

spėti, manyti

antar

antok

Har antatt

Å be

prašyti, kviesti

ber

ba

Har bedt

Å bety

reikšti

betyr

betød/betydde

Har betydd

Å binde

rišti

binder

bandt

Har bundet

Å bite

kąsti

biter

bet

Har bitt

Å bli

tapti, likti

blir

ble

Har blitt

Å brekke

laužti, lūžti

brekker

brakk

Har brukket

Å brenne

degti

brenner

brant

Har brent

Å bringe

atnešti

bringer

brakte

Har brakt

Å bryte

laužyti

bryter

brøt

Har brutt

Å burde

derėti, pritikti

bør

burde

Har burdet

Å by

prašyti, siūlyti

byr

bydde/bød

Har bydd/budt

 

Attachments (click to download)
1 is 8 (3 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 1659 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014

Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (2 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:36:09 BST by Diana, 5595 views

 

 

Bendratis

Vertimas

Esamasis laikas

Preteritas

Perfektas

Å bære

nešti

bærer

bar

Har båret

Å dra

traukti

drar

dro

Har dratt/dradd

Å drikke

gerti

drikker

drakk

Har drukket

Å dø

mirti

dør

døde

Har dødd

Å ete

ėsti

eter

åt

Har ett

Å falle

kristi

faller

falt

Har falt

Å finne

rasti

finner

fant

Har funnet

Å finnes

būti, egzistuoti

Finnes/fins

Fantes/fans

Har funnes

Å fly

skristi

flyr

fløy

Har fløyet

Å forstå

suprasti

forstår

forsto(d)

Har forstått

 

Attachments (click to download)
2 is 8 (2 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 1083 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014

Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (3 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:34:48 BST by Diana, 5596 views

 

 

Bendratis

Vertimas

Esamasis laikas

Preteritas

Perfektas

Å forsvinne

dingti

forsvinner

forsvant

Har forsvunnet

Å fortelle

pasakoti

forteller

fortalte

Har fortalt

Å fryse

salti

fryser

frøs

Har frosset

Å følge

Sekti, lydeti

følger

fulgte

Har fulgt

Å få

gauti

får

fikk

Har fått

Å gi

duoti

gir

ga

Har gitt

Å gidde

pajegti

gidder

gadd

Har giddet

Å gjelde

galioti

gjelder

gjaldt

Har gjeldt

Å gjøre

daryti

gjør

gjorde

Har gjort

Å gli

slysti

glir

gled

Har glidd

 

Attachments (click to download)
3 is 8 (2 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 733 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014

Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (4 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:33:21 BST by Diana, 5597 views

 

 

Bendratis

Vertimas

Esamasis laikas

Preteritas

Perfektas

Å gni

trinti

gnir

gned

Har gnidd

Å gripe

griebti

griper

grep

Har grepet

Å gråte

verkti

gråter

gråt

Har grått

Å gå

eiti

går

gikk

Har gått

Å henge

kabėti

henger

hang

Har hengt

Å hete

vadintis

heter

Het hette

Har hett

Å hjelpe

pagelbėti

hjelper

hjalp

Har hjulpet

Å hogge

Kirsti, kapoti

hogger

Hogg hogde

Har hogd

Å holde

laikyti

holder

holdt

Har holdt

Å komme

Ateiti, atvykti

kommer

kom

Har kommet

 

Attachments (click to download)
4is8 (1 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 839 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014

Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (5 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:31:44 BST by Diana, 5599 views

 

 

Bendratis

Vertimas

Esamasis laikas

Preteritas

Perfektas

Å krype

Šliaužti,ropoti

kryper

krøp

Har krøpet

Å kunne

Galėti, mokėti

kan

kunne

Har kunnet

Å la

leisti

lar

lot

Har latt

Å le

juoktis

ler

lo

Har ledd

Å legge

Guldyti, dėti

legger

la

Har lagt

Å ligge

Gulėti

ligger

Har ligget

Å løpe

bėgti

løper

løp

Har løpt

Å måtte

privalėti

måtte

Har måttet

Å rive

Plėšyti, griauti

river

rev

Har revet

Å se

Matyti, žiūrėti

ser

Har sett

 

Attachments (click to download)
5is8 (1 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 686 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014

Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (6 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:29:46 BST by Diana, 5595 views

 

 

Bendratis

Vertimas

Esamasis laikas

Preteritas

Perfektas

Å selge

parduoti

selger

solgte

Har solgt

Å sette

Sodinti, dėti

setter

satte

Har satt

Å si

sakyti

sier

sa

Har sagt

Å sitte

sėdėti

sitter

satt

Har sittet

Å skjelve

drebėti

skjelver

skalv

Har skjelvet

Å skjære

Pjauti

skjører

skar

Har skåret

Å skrike

rėkti

skriker

skrek

Har skreket

Å skrive

rašyti

skriver

skrev

Har skrevet

Å skulle

Pagalbinis veiksmažodis

skal

skulle

Har skullet

Å skyte

šauti

skyter

skjøt

Har skutt

 

Attachments (click to download)
6is8 (1 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 758 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014

Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (7 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:27:43 BST by Diana, 5597 views

 

 

Bendratis

Vertimas

Esamasis laikas

Preteritas

Perfektas

Å skyve

stumti

skyver

skjøv

Har skjøvet

Å slippe

paleisti

slipper

slapp

Har sluppet

Å slå

Mušti, trenkti

slår

slo

Har slått

Å sove

miegoti

sover

sov

Har sovet

Å sprekke

Irti, skilti

sprekker

sprakk

Har sprukket

Å springe

Bėgti, šokinėti, sprogti

springer

sprang

Har sprunget

Å stige

Kopti, kilti

stiger

steg

Har steget

Å stikke

Gelti, durti

stikker

stakk

Har stukket

Å stjele

vogti

stjeler

stjal

Har stjålet

Å strekke

tempti

strekker

strakk

Har strukket

 

Attachments (click to download)
7is8 (1 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 783 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014

Netaisyklingų veiksmažodžių lentelė (8 iš 8)

Wed, 24 Sep 2014 00:21:07 BST by Diana, 5599 views

 

Bendratis

Vertimas

Esamasis laikas

Preteritas

Perfektas

Å stå

stovėti

står

sto

Har stått

Å synge

dainuoti

synger

sang

Har sunget

Å ta

imti

tar

tok

Har tatt

Å treffe

Sutikti, pataikyti

treffer

traff

Har truffet

Å treffes

susitikti

treffes

treftes

Har truffes

Å trekke

traukti

trekker

trakk

Har trukket

Å tvinge

Versti, priversti

tvinger

tvang

Har tvunget

Å ville

norėti

vil

ville

Har villet

Å vinne

laimėti

vinner

vant

Har vunnet

Å vite

žinoti

vet

visste

Har visst

Å være

būti

er

var

Har vært

 

Attachments (click to download)
8is8 (1 MB)
MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 32 kHz, 2x Monaural, 711 downloads, uploaded on Wed, 24 Sep 2014